Info Page

symbols

Symbole

Symboles

Simboli

Symboler

Символи

Symboly

Szimbólumok

Simbolos

Σύμβολα

Simbolos

Símbolos

สัญลักษณ์

Символы

符号

符號

Symbolika

Symboly

Symboler

シンボル

Biểu tượng

Symboler

Symbolit

Simboluri

Semboller

  • 5 = 20
  • 4 = 10
  • 3 = 5
  • 5 = 30
  • 4 = 15
  • 3 = 5
  • 5 = 50
  • 4 = 20
  • 3 = 10
  • 5 = 100
  • 4 = 35
  • 3 = 15
  • 5 = 200
  • 4 = 50
  • 3 = 20
  • 5 = 500
  • 4 = 70
  • 3 = 35
  • 5 = 1000
  • 4 = 100
  • 3 = 50
  • 5 = 2000
  • 4 = 200
  • 3 = 75
  • 5 = 5000
  • 4 = 500
  • 3 = 100

wild


The Wild symbol substitutes for all symbols.


Das Wild-Symbol ersetzt alle Symbole.


Le symbole wild se substitue à tous les autres symboles.


Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli.

Denna symbol representerar alla existerande symboler på hjulen.

Символът “Wild” замества всички символи.

Simbolul “Wild” substituie orice alt simbol.

Символ вайлд заменяет все символы на нужные для выигрыша.

Symbol Wild zastępuje każdy inny.

O símbolo Wild substitui todos os símbolos.

El símbolo de Wild sustituye a todos los símbolos.

El símbolo Wild sustituye todos los símbolos.

Το σύμβολο Wild αντικαθιστά όλα τα σύμβολα.

A wild szimbólum bármely más szimbólum helyébe léphet.

สัญลักษณ์ WILD จะใช้แทนสัญลักษณ์อื่นๆได้ทั้งหมด

Biểu tượng Wild thay thế cho tất cả các biểu tượng.

ワイルドシンボルは、すべてのシンボルの代わりになります。

狂野符号可以替代任何图案。

百搭符號可以替換所有其他符號。

Divoký symbol nahrádza akýkoľvek iný symbol a pomáha vytvárať výherné línie.

Wild symbolet erstatter alle symboler.

Wild-symbolet erstatter alle andre symboler.

Wild voi muuntautua miksi tahansa toiseksi pelin perussymboliksi.

Herhangi bir çarka wild sembol düştüğünde, o çarktaki her sembol wild sembole dönüşür.

Symbol wild nahrazuje jakýkoliv symbol.

paylines

Gewinnlinien

Lignes de paiement

Linee di pagamento

Linie wypłaty

Linhas de pagamento

Линии выплат

Lineas de pago

Linii de plată

Kazanç çizgileri

Линии на плащане

Výplatní řady

Γραμμές πληρωμών

Líneas de pago

Voittolinjat

Nyerővonalak

Gevinstlinjer

Vinstlinjer

Thanh toán

เส้นเพย์ไลน์

ペイライン

支付线

支付線

Výherné línie

Gevinstlinjer

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

Malfunction voids all pays

Bei einer Fehlfunktion werden alle Auszahlungen und Spiele ungültig.

Tout dysfonctionnement annule et invalide aussi bien les paiements que les tours de jeux.

Il malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate.

Wadliwe działanie unieważnia wszystkie wypłaty i gry

Uma avaria invalida todos os pagamentos

Сбой аннулирует все выплаты

Mal funcionamiento nulifica todas las juagdas

Erorile anulează toate plățile

Hatalı çalışma tüm ödemeleri geçersiz yapar

При неизправност се отменят всички плащания

Porucha zruší všechny platby

Η δυσλειτουργία ακυρώνει όλες τις πληρωμές

El mal funcionamiento anula todos los pagos

Häiriö mitätöi kaikki voitot

Hiba miatt minden kifizetés érvénytelen

Ved feil vil alle betalinger og spill annulleres

Spelavbrott annullerar alla satsningar

Trục trặc tất cả các khoản thanh toán

การทำงานผิดปกติจะทำให้การจ่ายและการเล่นรอบนั้นเป็นโมฆะ

機能不全はすべての支払を無効にします

故障会使所有支付无效

故障會導致所有支付無效

Porucha nuluje všetky výhry

Funktionsfejl annulerer alle betalinger og afspillinger.

Rules Page

RULESAbout the game

Liberty Wild is a Video Slot game with five reels, three rows with 10 paylines. There are 10 Symbols in total. 3 or more Symbols in a row on a payline will be rewarded / awarded with a win.Placing a Bet

The game will load with a default bet shown in the Bet Field. To change the bet, press the Bet Button and select the desired bet. After the desired bet is selected simply press the Spin button to SPIN. The bet value will then be deducted from the Balance field. After a brief spin animation, Win value will be shown on Screen with a Win animation and in the Win field. The value won will then be added to the Balance.

Minimum stake is 0.10
Maximum stake is 200.00Win

Win can appear on any payline by having three or more consecutive same symbols, starting from the leftmost reel. Weight of that win can be read from the paytable and depends on the symbol and number of consecutive appearances of that symbol. Win is then calculated by multiplying line bet and the weight.
Line bet being chosen Bet divided by the number of Paylines.
If multiple wins occur on multiple paylines, the total win values are summed up together. Only the highest winning combination is paid per highlighted payline.Expanding wild

When a wild symbol falls on any reel, every symbol on that reel will become wild. The Wild symbol substitutes for all symbols.Autospin

Clicking the Autospin button will open the Autospins menu. Picking a number inside will dictate how many spins will be done in Autospin, after which the menu will close and Autospins will start. The number of remaining autospins will be shown. When the number reaches 0 the Autospins will stop. Pressing the number will stop Autospins.Options

The options button allows viewing the info and rules pages, lobby button, and the settings menu where you can turn the game music and sounds on or off. Pick the Left handed option which will switch the User interface to the left side. Enable the space button to be used as a spin button.Fast Stop

Fast stop is an option to skip the reel spin animation.
To use Fast stop simply press Spin again.Turbo mode

Turbo mode is a toggleable button, that once activated will automatically turn every spin or autospin into a fast stop spin.


Malfunction voids all pays and plays.

RTP ≈ 96.28%

1128555

REGELNÜber das Spiel

Liberty Wild ist ein Video-Slot-Spiel mit 5 Walzen, 3 Reihen mit 10 Gewinnlinien. Insgesamt gibt es 10 Symbole. 3 oder mehr Symbole hintereinander auf einer Gewinnlinie werden mit einem Gewinn belohnt/ausgezeichnet.Wette platzieren

Das Spiel wird mit einem Standardeinsatz geladen, der im Einsatzfeld angezeigt wird. Um die Wette zu ändern, drücken Sie die Wett-Taste und wählen Sie die gewünschte Wette aus. Nachdem der gewünschte Einsatz ausgewählt wurde, drücken Sie einfach die Spin-Taste, um die Walzen laufen zu lassen. Der Einsatzwert wird dann vom Saldo-Feld abgezogen. Nach einer kurzen Drehanimation wird der Gewinnwert auf dem Bildschirm mit einer Gewinnanimation und im Feld Gewinn angezeigt. Der gewonnene Wert wird dann zum Kontostand addiert.

Der Mindesteinsatz beträgt 0,10
Der Maximaleinsatz beträgt 200.00GEWINN

Gewinn kann auf jeder Gewinnlinie erscheinen, wenn drei oder mehr aufeinanderfolgende gleiche Symbole von der linken Walze ausgehen. Das Gewicht dieses Gewinns kann aus der Auszahlungstabelle abgelesen werden und hängt vom Symbol und der Anzahl der aufeinanderfolgenden Auftritte dieses Symbols ab. Der Gewinn wird dann berechnet, indem der Linieneinsatz und das Gewicht multipliziert werden. Bei Linienwetten wird der gespielte Einsatz durch die Anzahl der Gewinnlinien geteilt.
Wenn mehrere Gewinne auf mehreren Gewinnlinien erzielt werden, werden die gesamten Gewinnwerte zusammengezählt. Nur die höchste Gewinnkombination wird per hervorgehobene Gewinnlinie ausgezahlt.Wild erweitern

Wenn ein Wild-Symbol auf eine Walze fällt, wird jedes Symbol auf dieser Roller zu einem Wild. Das Wild-Symbol ersetzt alle Symbole.Autospin (automatische Drehungen)

Durch Klicken auf die Schaltfläche “Autospin” wird das Autospin-Menü geöffnet. Wenn Sie eine Zahl eingeben, wird festgelegt, wie viele Drehungen in Autospin ausgeführt werden. Danach wird das Menü geschlossen und die automatischen Drehungen gestartet. Die Anzahl der verbleibenden Autospins wird angezeigt. Beim Erreichen der Zahl 0 werden die Autospins gestoppt. Durch Drücken der Nummer werden Autospins beendet.Optionen

Über die Schaltfläche “Optionen” können Sie die Info- und Regelseiten, die Lobbyschaltfläche und das Einstellungsmenü erreichen, wo Sie die Spielemusik und die Sounds ein- und ausschalten können. Wählen Sie die Option für Linkshänder, um die Benutzeroberfläche auf die linke Seite umzuschalten. Aktivieren Sie die Leertaste als Drehfeld.Schnell-Stopp

Schnell-Stopp ist eine Option, um die Drehanimation zu überspringen.
Um den Schnellstopp zu aktivieren, drücken Sie einfach noch einmal auf Drehen (Spin).Turbo-Modus

Der Turbo-Modus ist eine umschaltbare Taste, die nach dem Aktivieren automatisch jeden Spin oder Autospin in einen Schnellstopp-Spin verwandelt.


Bei einer Fehlfunktion werden alle Auszahlungen und Spiele ungültig.

RTP ≈ 96,28 % (Auszahlungsquote)

1128555

RÈGLES DU JEUDescription

Liberty Wild est un jeu de machine à sous vidéo de 5 rouleaux, 3 rangs et 10 lignes de paiement. Il comporte au total 10 symboles, sachant que 3 symboles ou plus sur la même ligne de paiement sont récompensés par un gain.Mise

Le jeu est chargé avec une mise par défaut qui figure dans le champ de mise ou Bet. Pour changer cette valeur, appuyez sur le bouton “Bet” et sélectionnez le montant désiré. Une fois le montant désiré sélectionné, appuyez simplement sur le bouton Spin pour lancer le tour. Le montant de la mise est ensuite déduit du champ du solde. Après une courte animation vidéo, la valeur de gain (ou Win) sera indiquée sur l’écran avec une animation de gain et dans le champ de gain. Le montant gagné sera ensuite ajouté au solde.

La mise minimale est de 0.10
La mise maximale est de 200.00Gains

Pour gagner vous devez obtenir au minimum 3 symboles similaires consécutifs sur la même ligne à partir du 1er rouleau de gauche. La valeur de ce gain peut être obtenue à partir du tableau de paiement et dépend des symboles et du nombre de leurs apparitions consécutives respectives. Le gain est ensuite calculé en multipliant la mise de la ligne et sa valeur assignée selon le tableau de paiement. La mise de la ligne correspond à la mise totale divisée par le nombre de lignes de paiement.
Si plusieurs gains se font simultanément sur plusieurs lignes de paiement, les différentes valeurs de ces gains sont automatiquement additionnées. Seule la combinaison ayant le plus de valeur est payée selon la ligne de paiement désignéeWilds Expansibles

Lorsqu’un symbole wild expansible tombe sur un rouleau, tous les symboles apparents de ce rouleau deviennent à leur tour wild. Le symbole wild se substitue à tous les autres symboles.Autospin

En appuyant sur le bouton “Autospin” vous obtiendrez le menu des autospins. Le numéro que vous y sélectionnerez déterminera le nombre de tours réalisés dans autospin, puis le menu se fermera et autospin démarrera. Le nombre de tours restants sera affiché, et lorsque celui-ci atteindra 0 les autospins cesseront.Options

Grâce au bouton “Options” vous pouvez visualiser la page des informations et règles du jeu, ainsi que le bouton “Lobby” et le menu des réglages vous permettant d’allumer ou d'éteindre la musiques et les effets sonores du jeu. En choisissant l’option gaucher, vous pouvez déplacer l’interface joueur vers la gauche de l’écran. Enfin, vous pouvez utiliser le bouton d’espace pour lancer un tour.Fast Stop

L’option “Fast stop” permet de sauter l’animation de tour des rouleaux.
Il vous suffira d’appuyer une seconde fois sur Spin pour l’activer.Mode Turbo

Une fois activé, le mode “Turbo” va automatiquement transformer chaque spin et/ou autospin en spin “fast stop”, donc sans animation vidéo.


Tout dysfonctionnement annule et invalide aussi bien les paiements que les tours de jeux.

Taux de retour au joueur ≈ 96,28%

1128555

REGOLERegole del gioco

Liberty Wild è un gioco di Video Slot da cinque rulli, tre file con 10 linee di pagamento. Ci sono 10 simboli in totale. 3 o più simboli di fila su una linea di pagamento verranno premiati con una vittoria. Non ci sono simboli speciali nel gioco.Effettuare una puntata

Il gioco verrà caricato con una puntata predefinita mostrata nel campo della scommessa (Bet Field). Per modificare la scommessa, premere il pulsante Bet (Puntata) e selezionare la scommessa desiderata. Dopo aver selezionato la scommessa desiderata, premere semplicemente il pulsante Spin per attivare i rulli. Il valore della scommessa verrà quindi detratto dal campo del Saldo (Balance Field). Dopo una breve animazione di spin, il valore della Vincita (Win) verrà mostrato sullo schermo con un'animazione Win e nel campo Win. Il valore vinto verrà quindi aggiunto al Saldo.

La puntata minima è di 0,10
La puntata massima è di 200,00Vincite

Le vincite (Win) possono apparire su qualsiasi linea di pagamento avendo tre o più simboli consecutivi uguali a partire dal rullo più a sinistra. Il totale di quella vincita può essere letto dalla tabella dei pagamenti e dipende dal simbolo e dal suo numero di presenze consecutive. La vincita viene quindi calcolata moltiplicando la puntata sulla linea e il totale, puntata sulla linea scelta e divisa per il numero di linee di pagamento.
Se si verificano più vincite su più linee di pagamento, i valori delle vincite totali vengono sommati. Viene pagata solo la combinazione più alta per linea di pagamento evidenziata.Jolly espansivo

Quando un simbolo Wild cade su qualsiasi rullo, ogni simbolo su quel rullo diventerà jolly. Il simbolo Wild sostituisce tutti i simboli.Autospin

Cliccando sul pulsante Autospin si aprirà il menù Autospin. La selezione di un numero all'interno determinerà il numero di giri che verranno effettuati in Autospin, dopodiché il menu verrà chiuso e verranno avviati Autospin. Verrà mostrato il numero di Autospin rimanenti. Quando il numero raggiunge lo 0, gli Autospin si fermeranno. Premendo sul numero si interromperanno gli Autospin.Opzioni

Il pulsante delle opzioni consente di visualizzare le pagine delle informazioni e delle regole, il pulsante lobby e il menu delle impostazioni in cui è possibile attivare o disattivare la musica e i suoni del gioco. Scegliere l'opzione per persone mancine che cambierà l'interfaccia utente sul lato sinistro. Abilitare il tasto spazio da utilizzare come Spin.Fast Stop

L'arresto rapido è un'opzione per saltare l'animazione di rotazione del rullo.
Per usare Fast stop basta premere di nuovo Spin.Modalità turbo

La modalità Turbo è un pulsante a levetta, che una volta attivato trasformerà automaticamente ogni giro o autospin in un giro ad arresto rapido.


Il malfunzionamento annulla tutti i pagamenti e le giocate.

RTP ≈ 96,28%

1128555

REGLEROm spelet

Liberty Wild är ett videoslotspel med fem hjul, tre rader med 10 vinstlinjer. Det finns totalt 10 symboler. 3 eller fler symboler i rad på en vinstlinje kommer att belönas/belönas med en vinst.Lägga ett vad

Spelet laddas med en standardinsats som visas i insatsfältet. För att ändra insatsen, tryck på Bet-knappen och välj önskad insats. Efter att önskad insats har valts trycker du helt enkelt på Spin-knappen för att SPINNA. Insatsvärdet kommer sedan att dras från fältet Saldo. Efter en kort snurranimering kommer Win-värdet att visas på skärmen med en Win-animation och i Win-fältet. Det vunna värdet läggs sedan till saldot.

Minimum insats är 0.10
Maximum insats är 200.00Vinst

Vinst kan visas på vilken vinstlinje som helst genom att ha tre eller fler på varandra följande samma symboler, med början på hjulet längst till vänster. Vinstens vikt kan avläsas från vinsttabellen och beror på symbolen och antalet på varandra följande uppträdanden av den symbolen. Vinsten beräknas sedan genom att multiplicera linjesatsningen och vikten.
Radsatsning väljs Satsning delat med antalet vinstlinjer.
Om flera vinster uppstår på flera vinstlinjer, summeras de totala vinstvärdena tillsammans. Endast den högsta vinnande kombinationen betalas per markerad vinstlinje.Expanderande Wilds

När en Wild-symbol landar på någon av de fem hjulen, förvandlas varje symbol på hjulet i fråga till en Wild. Denna symbol representerar alla existerande symboler på hjulen.Autospin

Genom att klicka på Autospin-knappen öppnas Autospin-menyn. Att välja ett nummer inuti kommer att diktera hur många snurr som kommer att göras i Autospin, varefter menyn stängs och Autospin startar. Antalet återstående autospin kommer att visas. När siffran når 0 stoppas autosnurren. Om du trycker på numret stoppas Autospins.Valmöjligheter

Alternativknappen låter dig se informations- och reglersidorna, lobbyknappen och inställningsmenyn där du kan slå på eller stänga av spelets musik och ljud. Välj alternativet Vänsterhänt som kommer att växla användargränssnittet till vänster sida. Aktivera mellanslagsknappen för att användas som en snurrknapp.Fast Stop

Fast stop är en valmöjlighet att skippa reel spin animation.
För att aktivera Fast stop tryck helt enkelt på Spin igen.Turboläget

Turboläget är en växlingsbar knapp, som en gång aktiverad automatiskt förvandlar varje snurr eller autosnurr till ett snabbt stoppsnurr.


Spelavbrott annullerar alla satsningar

RTP ≈ 96.390%

1128555

ПравилаОтносно играта

Liberty Wild е видео слот игра с пет барабана, три реда с 10 печеливши линии. Има общо 10 символа. 3 или повече символа подред на печеливша линия ще бъдат възнаградени /наградени с печалба.Поставяне на залог

Играта ще се зареди със залог по подразбиране, показан в полето за залог. За да промените залога, натиснете бутона за залагане и изберете желания залог. След като изберете желания залог, просто натиснете бутона за завъртане, за да ЗАвъртите. След това стойността на залога ще бъде извадена от полето Баланс. След кратка анимация на завъртане, стойността на победата ще бъде показана на екрана с анимация за победа и в полето за победа. След това спечелената стойност ще бъде добавена към баланса.

Минималният залог е 0.10
Максималният залог е 200.00Печалба

Печалбата може да се появи на всяка печеливша линия, като имате три или повече последователни еднакви символа, започвайки от най-лявата барабана. Теглото на тази печалба може да се прочете от таблицата с печалби и зависи от символа и броя на последователните изяви на този символ След това печалбата се изчислява чрез умножаване на залога на линия и теглото.
Избира се залог на линия Залог, разделен на броя на печелившите линии.
Ако има множество печалби на няколко печеливши линии, общите стойности на печалбите се сумират заедно. Само най-високата печеливша комбинация се изплаща на маркирана печеливша линия.Expanding Wild

Когато символ “wild” се появи на който и да е барабан, всички символи от този барабан стават “wild”. Символът “Wild” замества всички символи.Autospin-автоматично завъртане.

С натискането на този бутон ще се отвори прозорец, с който да изберете броя завъртания. Когато го активирате, автоматичното завъртане стартира. Режимът “Auto Spin” може да спрете по всяко време с натискането на бутон “STOP/ Стоп”.Настроики

Бутонът с опции позволява преглед на страниците с информация и правила, бутонът за лобито и менюто с настройки, където можете да включите или изключите музиката и звуците на играта. Изберете опцията за лява ръка, която ще превключи потребителския интерфейс към лявата страна. Разрешете пространството бутон, който да се използва като бутон за завъртане.Бързо спиране(Fast stop)

Бързо спиране е опция за пропускане на анимацията за завъртане на барабана.
За да използвате бързо спиране, просто натиснете Spin отново.Turbo mode

Турбо режимът е бутон с възможност за превключване, който веднъж активиран автоматично ще превърне всяко завъртане или автоматично завъртане в бързо спиране.


Неизправност анулира всички плащания и игри.

RTP ≈ 96.390%

1128555

REGULIDespre joc

Liberty Wild este un joc de slot video cu cinci role, trei rânduri cu 10 linii de plată. Sunt 10 simboluri în total. 3 sau mai multe simboluri la rând pe o linie de plată vor fi recompensate/premiate cu un câștig.Plasarea unui pariu

Jocul se va încărca cu un pariu implicit afișat în câmpul de pariuri. Pentru a schimba pariul, apăsați butonul de pariu și selectați pariul dorit. După ce pariul dorit este selectat, pur și simplu apăsați butonul Rotire pentru a roti. Valoarea pariului va fi apoi dedusă din câmpul Sold. După o scurtă animație de rotire, valoarea Win va fi afișată pe ecran cu o animație Win și în câmpul Win. Valoarea câștigată va fi apoi adăugată la Sold.

Miza minima este 0.10
Miza maximă este 200.00
Câştiga

Câștigul poate apărea pe orice linie de plată având trei sau mai multe simboluri consecutive identice, începând de la tamburul din stânga. Greutatea acelui câștig poate fi citită din tabelul de plăți și depinde de simbolul și numărul de apariții consecutive ale simbolului respectiv. Câștigul este apoi calculat înmulțind pariul pe linie și greutatea.
Pariul pe linie este ales Pariul împărțit la numărul de linii de plată.
Dacă au loc mai multe câștiguri pe mai multe linii de plată, valorile totale ale câștigurilor sunt însumate împreună. Doar cea mai mare combinație câștigătoare este plătită pe linie de plată evidențiată.Wild extensibil

Atunci când simbolul de “Wild” apare pe oricare dintre role, automat toate simbolurile de pe acea rolă vor deveni “Wild”. Simbolul “Wild” substituie orice alt simbol.Autospin(Rotire automată)

Făcând clic pe butonul Autospin se va deschide meniul Autospins. Alegerea unui număr din interior va dicta câte rotiri vor fi făcute în Autospin, după care meniul se va închide și Autospin-urile vor începe. Numărul de autospinuri rămase va fi afișat. Când numărul ajunge la 0, învârtirile automate se vor opri. Apăsarea numărului va opri învârtirile automate.Opțiuni

Butonul de opțiuni permite vizualizarea paginilor de informații și reguli, lobby butonul și meniul de setări unde puteți activa sau dezactiva muzica și sunetele jocului. Alegeți opțiunea pentru stângaci care va comuta interfața cu utilizatorul în partea stângă. Activați butonul de spațiu pentru a fi folosit ca buton de rotire.Oprire rapidă

Oprire rapidă este o opțiune pentru a sări peste animația de rotire a tamburului.
Pentru a utiliza Oprire rapidă, apăsați din nou pe Rotire.Modul Turbo

Modul Turbo este un buton care poate fi comutat, care, odată activat, va transforma automat fiecare rotire sau rotire automată într-o rotire de oprire rapidă.


Defecțiunea anulează toate plățile și jocurile.

RTP ≈ 96.390%

1128555

ПРАВИЛАОб игре

Liberty Wild — это видео-слот с пятью барабанами, тремя рядами и 10 линиями выплат. Всего 10 символов. 3 или более символов подряд на линии выплат будут вознаграждены/присуждены выигрышем.Сделать ставку

Игра загрузится со ставкой по умолчанию, указанной в поле Ставка. Чтобы изменить ставку, нажмите кнопку Ставка и выберите нужную ставку. После того, как желаемая ставка выбрана, просто нажмите кнопку Spin, чтобы запустить SPIN. Затем значение ставки будет вычтено из поля Баланс. После короткой анимации вращения значение выигрыша будет показано на экране с анимацией выигрыша и в поле выигрыша. Выигранная сумма будет добавлена к Балансу.

Минимальная ставка 0.10
Максимальная ставка 200.00Победить

Выигрыш может появиться на любой линии выплат при наличии трех или более последовательных одинаковые символы, начиная с крайнего левого барабана. Вес этого выигрыша можно прочитать в таблице выплат, он зависит от символа и количества последовательных появлений этого символа. Затем выигрыш рассчитывается путем умножения ставки на линию и веса.
Выбранная ставка на линию Ставка, деленная на количество игровых линий.
Если на нескольких игровых линиях происходит несколько выигрышей, общие значения выигрышей суммируются. На выделенной линии выплат выплачивается только самая высокая выигрышная комбинация.Символ (вайлд)

Когда дикий символ (вайлд) выпадает на любом из барабанов, каждый символ на этом барабане становится вайлдом. Символ вайлд заменяет все символы на нужные для выигрыша.АВТОСПИН

При нажатии на кнопку Autospin откроется меню Autospins. Выбор числа внутри определит, сколько вращений будет сделано в автоспине, после чего меню закроется и начнется автоспины. Будет показано количество оставшихся автоспинов. Когда число достигает 0, автоспины останавливаются. Нажатие на число остановит автоспины.Опции

Кнопка опций позволяет просматривать страницы информации и правил, лобби кнопку и меню настроек, где вы можете включить или выключить игровую музыку и звуки. Выберите параметр «Левша», который переключит пользовательский интерфейс на левую сторону. Включите кнопку пробела, которая будет использоваться в качестве кнопки прокрутки.Быстрая остановка

Быстрая остановка — это возможность пропустить анимацию вращения барабана.
Чтобы использовать быструю остановку, просто снова нажмите Spin.Турбо-режим

Турбо-режим — это переключаемая кнопка, которая после активации автоматически превращает каждое вращение или автовращение в быстрое остановочное вращение.


Неисправность аннулирует все выплаты и розыгрыши.

RTP ≈ 96.390%

1128555

ZASADYO grze

Liberty Wild to automat wideo z pięcioma bębnami, trzema rzędami i 10 liniami wygrywającymi. W sumie jest 10 symboli. 3 lub więcej Symboli z rzędu na linii wypłat zostanie nagrodzonych/nagrodzonych wygraną.Obstawianie zakładu

Gra załaduje się z domyślnym zakładem pokazanym w polu zakładu. Aby zmienić zakład, naciśnij przycisk Zakład i wybierz żądany zakład. Po wybraniu żądanego zakładu po prostu naciśnij przycisk Zakręć, aby ZACZĄĆ. Wartość zakładu zostanie następnie odjęta z pola Saldo. Po krótkiej animacji wirowania, wartość wygranej zostanie pokazana na ekranie z animacją wygranej oraz w polu wygranej. Wygrana wartość zostanie następnie dodana do Salda.

Minimalna stawka to 0.10
Maksymalna stawka to 200.00WYGRANA

Wygrana może pojawić się na dowolnej linii wypłat, jeśli masz trzy lub więcej kolejnych takich samych symboli, zaczynając od skrajnego lewego bębenka. Waga tej wygranej może być odczytana z tabeli wypłat i zależy od symbolu oraz liczby kolejnych wystąpień tego symbolu. Wygrana jest następnie obliczana przez pomnożenie stawki linii i wagi.
Wybrany zakład na linię Zakład podzielony przez liczbę linii wygrywających.
Jeśli na wielu liniach wypłat dochodzi do wielu wygranych, suma wygranych jest sumowana. Tylko najwyższa wygrywająca kombinacja jest wypłacana za podświetloną linię wypłat.Expanding Wild

Kiedy symbol Wild pojawi się na bębnie, każdy inny symbol na tym bębnie zamieni się w Wild. Symbol Wild zastępuje każdy inny.Autospin

Kliknięcie przycisku Autospin otworzy menu Autospins. Wybranie liczby w środku będzie dyktować, ile spinów zostanie wykonanych w Autospin, po czym menu zostanie zamknięte i uruchomią się Autospin. Gdy liczba osiągnie 0, Autospins się zatrzymają. Naciśnięcie numeru zatrzyma Autospins.Opcje

Przycisk opcji umożliwia przeglądanie stron z informacjami i zasadami, lobby oraz menu ustawień, w którym można włączać i wyłączać muzykę i dźwięki w grze. Wybierz opcję leworęczną, która spowoduje przełączenie interfejsu użytkownika na lewą stronę. Włącz przycisk spacji, który będzie używany jako przycisk obracania.Fast stop

Fast stop to opcja pozwalająca pominąć animację kręcenia się szpuli.
Aby skorzystać z funkcji Fast stop, ponownie naciśnij przycisk Spin.Tryb turbo

Tryb turbo to przełącznik, który po aktywacji automatycznie zmienia zmienia każdy spin lub autospin w fast stop spin.


Awaria unieważnia wszystkie wypłaty i gry.

RTP ≈ 96.390%

1128555

AS REGRASSobre o jogo

Liberty Wild é um jogo de slot de vídeo com cinco cilindros, três linhas com 10 linhas de pagamento. Existem 10 símbolos no total. 3 ou mais símbolos em uma linha de pagamento serão recompensados / premiados com uma vitória.Para fazer uma aposta

O jogo será carregado com uma aposta padrão mostrada no Campo de Apostas. Para alterar a aposta, pressione o botão Aposta e selecione a aposta desejada. Depois que a aposta desejada for selecionada, basta pressionar o botão Girar para girar. O valor da aposta será então deduzido do campo Saldo. Após uma breve animação de giro, o valor Win será mostrado na tela com uma animação Win e no campo Win. O valor ganho será então adicionado ao Saldo.

A aposta mínima é 0.10
A aposta máxima é 200.00Ganhar

A vitória pode aparecer em qualquer linha de pagamento tendo três ou mais símbolos iguais consecutivos, começando pelo rolo mais à esquerda. O peso dessa vitória pode ser lido na tabela de pagamento e depende do símbolo e do número de aparições consecutivas desse símbolo. A vitória é então calculada multiplicando a aposta da linha e o peso.
Aposta de linha sendo escolhida Aposta dividida pelo número de linhas de pagamento.
Se ocorrerem vários ganhos em várias linhas de pagamento, os valores totais de ganhos serão somados. Apenas a combinação vencedora mais alta é paga por linha de pagamento destacada.Expanding Wild

Quando um símbolo Wild cair em qualquer rolo, todos os símbolos desse rolo tornar-se-ão símbolos wild. O símbolo Wild substitui todos os símbolos.Autospin(Rodadas automáticas)

Clicar no botão Autospin abrirá o menu Autospins. Escolher um número dentro ditará quantas rodadas serão feitas no Autospin, após o que o menu será fechado e as Autospins serão iniciadas. O número de autospins restantes será mostrado. Quando o número chegar a 0, os Autospins pararão. Pressionar o número interromperá os giros automáticos.Opções

O botão de opções permite visualizar as páginas de informações e regras, lobby botão e o menu de configurações onde você pode ativar ou desativar a música e os sons do jogo. Escolha a opção Canhoto que mudará a interface do usuário para o lado esquerdo. Ative o botão de espaço para ser usado como um botão de rotação.Fast Stop(Parada Rápida)

Parada rápida é uma opção para pular a animação de rotação do carretel.
Para usar a parada rápida, basta pressionar Spin novamente.Modo Turbo

O modo Turbo é um botão alternável que, uma vez ativado, transformará automaticamente cada rotação ou rotação automática em uma rotação de parada rápida.


O mau funcionamento anula todos os pagamentos e jogadas.

RTP ≈ 96.390%

1128555

REGLASSobre el juego

Liberty Wild es un juego de tragamonedas de video con cinco carretes, tres filas con 10 líneas de pago. Hay 10 símbolos en total. 3 o más Símbolos seguidos en una línea de pago serán recompensados/premiados con una ganancia.Hacer una apuesta

El juego se cargará con una apuesta predeterminada que se muestra en el campo de apuestas. Para cambiar la apuesta, presione el botón Bet y seleccione la apuesta deseada. Después de seleccionar la apuesta deseada, simplemente presione el botón Girar para GIRAR. El valor de la apuesta se deducirá del campo Saldo. Después de una breve animación de giro, el valor de Win se mostrará en la pantalla con una animación Win y en el campo Win. El valor ganado se agregará al Saldo.

La apuesta mínima es. 0.10
La apuesta máxima es 200.00VICTORIA

El premio puede aparecer en cualquier línea de pago al tener tres o más símbolos idénticos consecutivos, comenzando desde el carrete más a la izquierda. El peso de esa ganancia se puede leer en la tabla de pagos y depende del símbolo y la cantidad de apariciones consecutivas de ese símbolo. Luego, la ganancia se calcula multiplicando la apuesta de línea y el peso.
Apuesta de línea elegida Apuesta dividida por el número de líneas de pago.
Si se producen múltiples premios en varias líneas de pago, los valores totales de los premios se suman. Solo se paga la combinación ganadora más alta por línea de pago resaltada.Símbolo de comodín

Cuando un símbolo de comodín cae en cualquier riel, cada símbolo de ese riel se convertirá en un comodín. El símbolo Wild sustituye todos los símbolos.Autospin

Al hacer clic en el botón Giro automático, se abrirá el menú Giros automáticos. Al elegir un número dentro, se indicará cuántos giros se realizarán en Giro automático, después de lo cual el menú se cerrará y comenzarán los Giros automáticos. Se mostrará el número de giros automáticos restantes. Cuando el número llegue a 0 los giros automáticos se detendrán. Al presionar el número, se detendrán los giros automáticos.Opciones

The options button allows viewing the info and rules pages, lobby button, and the settings menu where you can turn the game music and sounds on or off. Pick the Left handed option which will switch the User interface to the left side. Enable the space button to be used as a spin button.Parada Rápida

La parada rápida es una opción para omitir la animación de giro del carrete.
Para usar la parada rápida, simplemente presione Girar nuevamente.Modo Turbo

El modo Turbo es un botón alternable que, una vez activado, convertirá automáticamente cada giro o autogiro en un giro de parada rápida.


El mal funcionamiento anula todos los pagos y jugadas.

RTP ≈ 96.390%

1128555

REGLASSobre el juego

Liberty Wild es un juego de tragamonedas de video con cinco carretes, tres filas con 10 líneas de pago. Hay 10 símbolos en total. 3 o más Símbolos seguidos en una línea de pago serán recompensados/premiados con una ganancia.Hacer una apuesta

El juego se cargará con una apuesta predeterminada que se muestra en el campo de apuestas. Para cambiar la apuesta, presione el botón Bet y seleccione la apuesta deseada. Después de seleccionar la apuesta deseada, simplemente presione el botón Girar para GIRAR. El valor de la apuesta se deducirá del campo Saldo. Después de una breve animación de giro, el valor de Win se mostrará en la pantalla con una animación Win y en el campo Win. El valor ganado se agregará al Saldo.

La apuesta mínima es. 0.10
La apuesta máxima es 200.00VICTORIA

El premio puede aparecer en cualquier línea de pago al tener tres o más símbolos idénticos consecutivos, comenzando desde el carrete más a la izquierda. El peso de esa ganancia se puede leer en la tabla de pagos y depende del símbolo y la cantidad de apariciones consecutivas de ese símbolo. Luego, la ganancia se calcula multiplicando la apuesta de línea y el peso.
Apuesta de línea elegida Apuesta dividida por el número de líneas de pago.
Si se producen múltiples premios en varias líneas de pago, los valores totales de los premios se suman. Solo se paga la combinación ganadora más alta por línea de pago resaltada.Símbolo de comodín

Cuando un símbolo de comodín cae en cualquier riel, cada símbolo de ese riel se convertirá en un comodín. El símbolo Wild sustituye todos los símbolos.Autospin

Al hacer clic en el botón Giro automático, se abrirá el menú Giros automáticos. Al elegir un número dentro, se indicará cuántos giros se realizarán en Giro automático, después de lo cual el menú se cerrará y comenzarán los Giros automáticos. Se mostrará el número de giros automáticos restantes. Cuando el número llegue a 0 los giros automáticos se detendrán. Al presionar el número, se detendrán los giros automáticos.Opciones

The options button allows viewing the info and rules pages, lobby button, and the settings menu where you can turn the game music and sounds on or off. Pick the Left handed option which will switch the User interface to the left side. Enable the space button to be used as a spin button.Parada Rápida

La parada rápida es una opción para omitir la animación de giro del carrete.
Para usar la parada rápida, simplemente presione Girar nuevamente.Modo Turbo

El modo Turbo es un botón alternable que, una vez activado, convertirá automáticamente cada giro o autogiro en un giro de parada rápida.


El mal funcionamiento anula todos los pagos y jugadas.

RTP ≈ 96.390%

1128555

ΚΑΝΟΝΕΣΣχετικά με το παιχνίδι

Το Liberty Wild είναι ένα παιχνίδι βίντεο κουλοχέρη με πέντε τροχούς, τρεις σειρές με 10 γραμμές πληρωμής. Υπάρχουν 10 σύμβολα συνολικά. 3 ή περισσότερα σύμβολα στη σειρά σε μια γραμμή πληρωμής θα ανταμειφθούν/βραβεύονται με μια νίκη.Τοποθέτηση στοιχήματος

Το παιχνίδι θα φορτώσει με ένα προεπιλεγμένο στοίχημα που εμφανίζεται στο Πεδίο Στοιχήματος. Για να αλλάξετε το στοίχημα, πατήστε το κουμπί στοιχήματος και επιλέξτε το στοίχημα που θέλετε. Αφού επιλέξετε το επιθυμητό στοίχημα, απλώς πατήστε το κουμπί Spin για SPIN. Η αξία του στοιχήματος στη συνέχεια θα αφαιρεθεί από το πεδίο Υπόλοιπο. Μετά από μια σύντομη περιστροφή, η τιμή Win θα εμφανιστεί στην οθόνη με μια κίνηση Win και στο πεδίο Win. Η τιμή που κερδίσατε θα προστεθεί στη συνέχεια στο Υπόλοιπο.

Το ελάχιστο ποντάρισμα είναι 0.10
Το μέγιστο ποντάρισμα είναι 200.00Νίκη

Η νίκη μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε γραμμή πληρωμής έχοντας τρία ή περισσότερα συνεχόμενα ίδια σύμβολα, ξεκινώντας από τον αριστερό κύλινδρο. Το βάρος αυτής της νίκης μπορεί να διαβαστεί από τον πίνακα πληρωμών και εξαρτάται από το σύμβολο και τον αριθμό των διαδοχικών εμφανίσεων αυτού του συμβόλου. Στη συνέχεια, η νίκη υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το στοίχημα γραμμής και το βάρος.
Επιλέγεται στοίχημα γραμμής Το στοίχημα διαιρείται με τον αριθμό των γραμμών πληρωμής.
Εάν προκύψουν πολλαπλές νίκες σε πολλές γραμμές πληρωμής, οι συνολικές τιμές κερδών αθροίζονται μαζί. Μόνο ο υψηλότερος νικηφόρος συνδυασμός πληρώνεται ανά επισημασμένη γραμμή πληρωμής.Επεκτεινόμενο Wild

Όταν το σύμβολο Wild εμφανιστεί σε οποιοδήποτε τροχό, τότε κάθε σύμβολο σε αυτόν τον τροχό μετατρέπεται σε wild. Το σύμβολο Wild αντικαθιστά όλα τα σύμβολα.ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ

Κάνοντας κλικ στο κουμπί Αυτόματη περιστροφή θα ανοίξει το μενού Αυτόματες περιστροφές. Η επιλογή ενός αριθμού μέσα θα υπαγορεύσει πόσες περιστροφές θα γίνουν στο Autospin, μετά το οποίο το μενού θα κλείσει και θα ξεκινήσουν οι Αυτόματες περιστροφές. Θα εμφανιστεί ο αριθμός των υπολειπόμενων αυτόματων περιστροφών. Όταν ο αριθμός φτάσει στο 0, οι αυτόματες περιστροφές θα σταματήσουν. Πατώντας τον αριθμό θα σταματήσουν οι αυτόματες περιστροφές.Επιλογές

Το κουμπί επιλογών επιτρέπει την προβολή των σελίδων πληροφοριών και κανόνων, λόμπι κουμπί και το μενού ρυθμίσεων όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μουσική και τους ήχους του παιχνιδιού. Επιλέξτε την επιλογή Αριστερόχειρας που θα αλλάξει τη διεπαφή χρήστη στην αριστερή πλευρά. Ενεργοποιήστε το κουμπί διαστήματος για χρήση ως κουμπί περιστροφής.Γρήγορη στάση

Η γρήγορη στάση είναι μια επιλογή για να παραλείψετε την κινούμενη εικόνα περιστροφής τροχού.
Για να χρησιμοποιήσετε τη Γρήγορη στάση, απλώς πατήστε ξανά το Spin.Λειτουργία Turbo

Η λειτουργία Turbo είναι ένα κουμπί με δυνατότητα εναλλαγής, το οποίο μόλις ενεργοποιηθεί θα μετατρέψει αυτόματα κάθε περιστροφή ή αυτόματη περιστροφή σε γρήγορη περιστροφή.


Η δυσλειτουργία ακυρώνει όλες τις πληρωμές και τα παιχνίδια.

RTP ≈ 96.390%

1128555

SÄÄNNÖTTietoja pelistä

Liberty Wild on videokolikkopeli, jossa on viisi rullaa, kolme riviä ja 10 voittolinjaa. Symboleja on yhteensä 10. Kolme tai useampi symbolia peräkkäin voittolinjalla palkitaan / palkitaan voitolla.Vedon asettaminen.

Peli latautuu vetokentässä näkyvällä oletuspanoksella. Voit muuttaa panosta painamalla Bet-painiketta ja valitsemalla haluamasi panoksen. Kun haluttu panos on valittu, pyöräytä yksinkertaisesti painamalla Spin-painiketta. Panoksen arvo vähennetään sitten Saldo-kentästä. Lyhyen pyöritysanimation jälkeen Win-arvo näkyy näytöllä Win-animaatiolla ja Voita-kentässä Voitettu arvo lisätään sitten saldoon.

Minimipanos on 0.10
Maksimipanos on 200.00Voittaa

Voitto voi ilmestyä mille tahansa voittolinjalle, jos sillä on kolme tai useampia peräkkäisiä samoja symboleja, alkaen vasemmanpuoleisimmalta kelalta. Tämän voiton paino voidaan lukea voittotaulukosta ja se riippuu symbolista ja symbolin peräkkäisten esiintymisten määrästä. Voitto lasketaan sitten kertomalla linjapanos ja paino.
Linjapanos valittuna Panos jaettuna voittolinjojen määrällä.
Jos useilla voittolinjoilla on useita voittoja, voittojen kokonaisarvot lasketaan yhteen. Vain korkein voittoyhdistelmä maksetaan korostetulla voittolinjalla.Laajeneva wild-symboli

Tämä symbolin ilmestyessä mille tahansa kelalle, jokainen kyseisen kelan symboleista vaihtuu wild-symboleiksi. Wild voi muuntautua miksi tahansa toiseksi pelin perussymboliksi.AUTOMAATTIPELI

Autospin-painikkeen napsauttaminen avaa Autospins-valikon. Numeron valitseminen sisällä sanelee kuinka monta pyöräytystä tehdään Autospinissä, minkä jälkeen valikko sulkeutuu ja Autospins alkaa. Jäljellä olevien autopyöräytysten määrä näytetään. Kun luku saavuttaa 0, Autospins pysähtyy. Numeron painaminen pysähtyy. Autospins.Vaihtoehdot

Valinnat-painikkeella voit tarkastella tieto- ja sääntösivuja, aulassa -painiketta ja asetusvalikkoa, jossa voit kytkeä pelin musiikin ja äänet päälle tai pois. Valitse Vasenkätinen vaihtoehto, joka vaihtaa käyttöliittymän vasemmalle puolelle.Ota välilyöntipainike käyttöön spin-painikkeena.Fast Stop

Pikapysäytys on mahdollisuus ohittaa kelan pyöritysanimaatio.
Voit käyttää Pikapysäytyspainiketta yksinkertaisesti painamalla Spin uudelleen.Turbo-tila

Turbo-tila on vaihdettava painike, joka aktivoituna muuttaa automaattisesti jokaisen pyöräytyksen tai automaattipyöräytyksen nopeaksi pysäytyspyöräytykseksi.


Toimintahäiriö mitätöi kaikki maksut ja pelit.

RTP ≈ 96.390%

1128555

REGLEROm spillet

Liberty Wild er et videospill med fem hjul, tre rader med 10 gevinstlinjer. Det er 10 symboler totalt. 3 eller flere symboler på rad på en gevinstlinje vil bli belønnet/belønnet med en gevinst.Sette et spill

Spillet vil lastes med en standardinnsats vist i innsatsfeltet. For å endre innsatsen, trykk på Bet-knappen og velg ønsket innsats. Etter at ønsket innsats er valgt, trykker du bare på Spin-knappen for å SPINNE. Innsatsverdien vil da bli trukket fra Saldo-feltet. Etter en kort spinn-animasjon vil Win-verdien vises på skjermen med en Win-animasjon og i Win-feltet. Verdien vunnet vil da bli lagt til saldoen.

Minimum innsats er 0.10
Maksimal innsats er 200.00Vinne

Gevinst kan vises på hvilken som helst gevinstlinje ved å ha tre eller flere påfølgende samme symboler, fra hjulet lengst til venstre. Vekten av gevinsten kan leses fra utbetalingstabellen og avhenger av symbolet og antall påfølgende opptredener av det symbolet. Gevinsten beregnes deretter ved å multiplisere linjeinnsatsen og vekten.
Linjeinnsats som velges Innsats delt på antall gevinstlinjer.
Hvis det oppstår flere gevinster på flere gevinstlinjer, summeres de totale gevinstverdiene sammen. Bare den høyeste vinnende kombinasjonen betales per uthevet gevinstlinje.Ekspanderende wild

Når et wild-symbol lander på et hjul, vil alle symboler på dette hjulet bli til en wild. Wild-symbolet erstatter alle andre symboler.AUTOSPINN

Ved å klikke på Autospinn-knappen åpnes Autospinn-menyen. Å velge et tall inne vil diktere hvor mange spinn som skal gjøres i Autospin, hvoretter menyen lukkes og Autospins vil starte. Antall gjenværende autospinn vil vises. Når tallet når 0, stopper autospinn. Ved å trykke på tallet stopper autospinn.Alternativer

Alternativer-knappen lar deg se info- og regelsidene, lobbyen -knappen, og innstillingsmenyen der du kan slå spillmusikken og -lydene på eller av. Velg venstrehendt-alternativet som vil bytte brukergrensesnittet til venstre side. Aktiver mellomromsknappen for å brukes som en spin-knapp.Rask stopp

Rask stopp er et alternativ for å hoppe over hjulspinn-animasjonen.
For å bruke Fast stop trykker du på Spin igjen.Turbo-modus

Turbomodus er en veksleknapp, som ved aktivering, automatisk vil gjøre om alle spinn eller autospinn til et rast spinn som stopper.


Feil ugyldiggjør alle betalinger og spill.

RTP ≈ 96.390%

1128555

KURALLAROyun hakkında

Liberty Wild, beş makaralı, üç sıralı ve 10 ödeme çizgili bir Video Slot oyunudur. Toplamda 10 Sembol vardır. Bir ödeme hattında art arda 3 veya daha fazla Sembol, bir galibiyetle ödüllendirilir/ödülür.Bahis Yapmak

Oyun, Bahis Alanında gösterilen varsayılan bir bahisle yüklenir. Bahsi değiştirmek için Bahis Düğmesine basın ve istediğiniz bahsi seçin. İstenen bahis seçildikten sonra, DÖNDÜRMEK için Döndür düğmesine basmanız yeterlidir. Bahis değeri daha sonra Bakiye alanından düşülecektir. Kısa bir döndürme animasyonundan sonra, Kazanma değeri Ekranda bir Kazanma animasyonu ile ve Kazan alanında gösterilecektir. Kazanılan değer daha sonra Bakiyeye eklenecektir.

Minimum bahis 0.10
Maksimum bahis tutarı 200.00Kazanç

Kazanma, en soldaki makaradan başlayarak üç veya daha fazla ardışık aynı sembole sahip olarak herhangi bir ödeme hattında görünebilir. Bu kazancın ağırlığı ödeme tablosundan okunabilir ve bu sembolün sembolüne ve o sembolün ardışık görünümlerinin sayısına bağlıdır. Kazanç daha sonra hat bahsi ile ağırlık çarpılarak hesaplanır.
Çizgi bahsi seçiliyor Bahis, Payline sayısına bölünür.
Birden fazla ödeme hattında birden fazla kazanç meydana gelirse, toplam kazanç değerleri birlikte toplanır. Vurgulanan ödeme çizgisi başına yalnızca en yüksek kazanan kombinasyon ödenir.Expanding Wild(Genişleyen Wild)

Herhangi bir çarka wild sembol düştüğünde, o çarktaki her sembol wild sembole dönüşür.Autospin

Autospin düğmesine tıklamak, Autospins menüsünü açacaktır. İçeriden bir sayı seçmek, Autospin'de kaç spin yapılacağını belirleyecektir, bundan sonra menü kapanacak ve Autospins başlayacaktır. Kalan otomatik dönüş sayısı gösterilecektir. Sayı 0'a ulaştığında Autospin'ler duracaktır. Numaraya basılması Autospin'leri durduracaktır.Seçenekler

Seçenekler düğmesi, bilgi ve kurallar sayfalarının, lobinin görüntülenmesini sağlar düğmesi ve oyun müziğini ve seslerini açıp kapatabileceğiniz ayarlar menüsü. Kullanıcı arayüzünü sola çevirecek olan Sol el seçeneğini seçin. Boşluk düğmesini döndürme düğmesi olarak kullanmak için etkinleştirin.Hızlı Durdurma

Hızlı durdurma, makara döndürme animasyonunu atlamak için bir seçenektir.
Hızlı durdurmayı kullanmak için tekrar Döndür'e basmanız yeterlidir.Turbo mod

Turbo mod, bir kez etkinleştirilince, her bir spin veya otostipini otomatik olarak hızlı bir şekilde duran spine dönüştüren bir açılır kapanır butondur.


Arıza, tüm ödemeleri ve oynamaları geçersiz kılar.

RTP ≈ 96.390%

1128555

PRAVIDLAO hře

Liberty Wild je video výherní automat s pěti válci, třemi řadami s 10 výherními liniemi. Symbolů je celkem 10. 3 nebo více symbolů v řadě na výherní linii bude odměněno / oceněno výhrou.Podání sázky

Hra se načte s výchozí sázkou zobrazenou v poli sázek. Chcete-li změnit sázku, stiskněte tlačítko Bet a vyberte požadovanou sázku. Po zvolení požadované sázky jednoduše stiskněte tlačítko ZATOČIT a ZATOČTE. Hodnota sázky bude poté odečtena z pole Zůstatek. Po krátké animaci roztočení se hodnota Win zobrazí na obrazovce s animací Win a v poli Win. Vyhraná hodnota bude poté přidána k zůstatku.

Minimální vklad je 0.10
Maximální sázka je 200.00Vyhrát

Výhra se může objevit na jakékoli výherní linii tím, že budete mít tři nebo více po sobě jdoucích stejných symbolů, počínaje od válce zcela vlevo. Váhu této výhry lze vyčíst z výplatní tabulky a závisí na symbolu a počtu po sobě jdoucích zobrazení tohoto symbolu. Výhra se pak vypočítá vynásobením sázky na řadu a váhy.
Vybírá se sázka na řadu Sázka dělená počtem výherních linií.
Pokud dojde k více výhrám na více výherních liniích, celkové hodnoty výher se sečtou dohromady. Za zvýrazněnou výherní řadu je vyplácena pouze nejvyšší výherní kombinace.Expandující symbol Wild

Pokud se symbol wild objeví na jakémkoliv válci, všechny symboly na tomto válci se promění v symbol wild. Symbol wild nahrazuje jakýkoliv symbol.Autospin(AUTOMATICKÉ ZATOČENÍ)

Kliknutím na tlačítko Autospin otevřete nabídku Autospins. Výběrem čísla uvnitř určíte, kolik roztočení bude provedeno v Autospin, poté se nabídka zavře a začnou se Autospins. Zobrazí se počet zbývajících Autospins. Když číslo dosáhne 0 Autospins se zastaví. Stisknutím čísla se Autospins zastaví.Možnosti

Tlačítko možností umožňuje prohlížení stránek s informacemi a pravidly, lobby tlačítko a nabídku nastavení, kde můžete zapnout nebo vypnout herní hudbu a zvuky. Vyberte možnost Levá ruka, která přepne uživatelské rozhraní na levou stranu. Povolte, aby se mezerník používal jako tlačítko otáčení.Rychlé zastavení

Rychlé zastavení je možnost přeskočit animaci roztočení kotouče.
Chcete-li použít rychlé zastavení, jednoduše znovu stiskněte tlačítko Odstředit.Turbo mód

Turbo mód je přepínací tlačítko, jakmile jej jednou aktivujete bude každé otočení nebo automatické otáčení v rychlém módu.


Porucha ruší všechny platby a hry.

RTP ≈ 96.390%

1128555

SZABÁLYOKA játékról

A Liberty Wild egy videó nyerőgép öt tárcsával, három sorral, 10 nyerővonallal. Összesen 10 szimbólum van. Egy nyerővonalon egymás után 3 vagy több szimbólumot jutalmazunk/jutalmazunk.Fogadás megtétele

A játék a fogadás mezőben látható alapértelmezett fogadással töltődik be. A fogadás megváltoztatásához nyomja meg a Fogadás gombot, és válassza ki a kívánt fogadást. Miután kiválasztotta a kívánt tétet, egyszerűen nyomja meg a Pörgetés gombot a PÖRGETÉShez. A tét értéke ezután levonásra kerül az Egyenleg mezőből. Egy rövid pörgetési animáció után a Win érték megjelenik a képernyőn egy Win animációval és a Win mezőben. A nyert érték ezután hozzáadódik az Egyenleghez.

A minimális tét az 0.10
A maximális tét az 200.00NYERÉ

A nyeremény bármelyik nyerővonalon megjelenhet három vagy több egymást követő nyerővonallal ugyanazokat a szimbólumokat, a bal szélső orsótól kezdve. A nyeremény súlya leolvasható a nyereménytáblázatból, és a szimbólumtól és a szimbólum egymás utáni megjelenéseinek számától függ. A nyereményt ezután a sortét és a súly szorzatával számítják ki.
Vonaltét kiválasztása A tét osztva a nyerővonalak számával.
Ha több nyeremény is történik több nyerővonalon, akkor a teljes nyereményértékek összegzésre kerülnek. Kiemelt nyerővonalonként csak a legmagasabb nyerő kombináció kerül kifizetésre.Kiterjedt Wild

Amikor egy wild szimbólum jelenik meg bármelyik tárcsán, minden szimbólum az adott tárcsán wild szimbólummá alakul. A wild szimbólum bármely más szimbólum helyébe léphet.Autospin

Az Autospin gombra kattintva megnyílik az Autospins menü. Ha kiválaszt egy számot, az határozza meg, hogy hány pörgetést kell végrehajtani az Autospinben, ezután a menü bezárul, és elindul az Autospins. Megjelenik a hátralévő automatikus pörgetések száma. Amikor a szám eléri a 0-t, az automatikus pörgetések leállnak. A szám megnyomása leállítja az automatikus pörgetést.Opciók

Az opciók gombbal megtekintheti az információs és szabályok oldalait, a lobby gombot és a beállítások menüt, ahol be- vagy kikapcsolhatja a játék zenéjét és hangjait. Válassza a Balkezes opciót, amely a felhasználói felületet a bal oldalra váltja. Engedélyezze a teret gomb pörgetési gombként használható.Gyors megállás

A gyors leállítás egy lehetőség a tekercspörgetés animációjának kihagyására.
A Gyors leállítás használatához egyszerűen nyomja meg újra a Spin gombot.Turbó üzemmód

A turbó mód egy váltható gomb, melynek a megnyomása után minden pörgetés vagy autospin automatikusan gyors módban fog megállni.


A meghibásodás minden fizetést és játékot érvénytelenít.

RTP ≈ 96.390%

1128555

PRAVIDLÁO hre

Liberty Wild je video automat s piatimi valcami, tromi riadkami s 10 výhernými líniami. Celkovo je 10 symbolov. 3 alebo viac symbolov v rade na výhernej línii bude odmenené / ocenené výhrou.Uzavretie stávky

Hra sa načíta s predvolenou stávkou zobrazenou v poli stávok. Ak chcete zmeniť stávku, stlačte tlačidlo stávky a vyberte požadovanú stávku. Po výbere požadovanej stávky jednoducho stlačte tlačidlo ZATOČIŤ a ZATOČTE. Hodnota stávky sa potom odpočíta z poľa Zostatok. Po krátkej animácii točenia sa hodnota výhry zobrazí na obrazovke s animáciou výhry a v poli Výhra. Vyhraná hodnota sa potom pripočíta k zostatku.

Minimálny vklad je 0.10
Maximálny vklad je 200.00Vyhrať

Výhra sa môže objaviť na ľubovoľnej výhernej línii, ak má tri alebo viac po sebe idúcich rovnakých symbolov, počnúc od valca úplne vľavo. Váhu tejto výhry je možné prečítať z výplatnej tabuľky a závisí od symbolu a počtu po sebe nasledujúcich výskytov tohto symbolu. Výhra sa potom vypočíta vynásobením stávky na rad a váhy.
Vyberá sa stávka na rad Stávka vydelená počtom výherných línií.
Ak sa na viacerých výherných líniách vyskytne viacero výhier, celkové hodnoty výhier sa spočítajú. Za zvýraznenú výhernú líniu sa vypláca iba najvyššia výherná kombinácia.Expandujúca divočina

Získanie divokého symbolu na niektorom z valcov bude mať za následok nahradenie zvyšných dvoch symbolov daného valca na divoké symboly. Divoký symbol nahrádza akýkoľvek iný symbol a pomáha vytvárať výherné línie.Autospin

Kliknutím na tlačidlo Autospin otvoríte ponuku Autospins. Výberom čísla vo vnútri určíte, koľko roztočení sa vykoná v Autospin, potom sa ponuka zatvorí a spustia sa Autospins. Zobrazí sa počet zostávajúcich automatických točení. Keď číslo dosiahne 0 Autospins sa zastaví. Stlačením čísla sa zastaví automatické otáčanie.Možnosti

Tlačidlo možností umožňuje prezeranie stránok s informáciami a pravidlami, lobby tlačidlo a menu nastavení, kde môžete zapnúť alebo vypnúť hudbu a zvuky hry. Vyberte možnosť Ľavák, čím sa používateľské rozhranie prepne na ľavú stranu. Povoľte, aby sa tlačidlo medzerníka použilo ako tlačidlo otáčania.Rýchle zastavenie

Rýchle zastavenie je možnosť preskočiť animáciu otáčania valca.
Ak chcete použiť funkciu Rýchle zastavenie, znova stlačte tlačidlo Odstreďovanie.Turbo režim

Turbo režim je prepínacie tlačidlo, ktoré sa po aktivácii aktivuje automaticky premení každé odstreďovanie alebo automatické odstreďovanie na rýchle zastavenie odstreďovania.


Porucha ruší všetky platby a hry.

RTP ≈ 96.390%

1128555

REGLEROm spillet

Liberty Wild er et videoslot med fem hjul, tre rækker med 10 betalingslinjer. Der er 10 symboler i alt. 3 eller flere symboler i træk på en betalingslinje vil blive belønnet/belønnet med en gevinst.Placer et væddemål

Spillet indlæses med en standardindsats vist i indsatsfeltet. For at ændre indsatsen skal du trykke på Bet-knappen og vælge den ønskede indsats. Når den ønskede indsats er valgt, skal du blot trykke på Spin-knappen for at SPINDE. Indsatsværdien vil derefter blive trukket fra feltet Saldo. Efter en kort spin-animation vil Win-værdien blive vist på skærmen med en Win-animation og i Win-feltet. Den vundne værdi vil derefter blive tilføjet til saldoen.

Minimumsindsats er 0.10
Maksimal indsats er 200.00GEVINST

Gevinst kan vises på enhver betalingslinje ved at have tre eller flere på hinanden følgende samme symboler, startende fra hjulet længst til venstre. Vægten af den gevinst kan læses fra gevinsttabellen og afhænger af symbolet og antallet af på hinanden følgende optrædener af dette symbol. Gevinsten beregnes derefter ved at gange linjeindsatsen og vægten.
Linjeindsats bliver valgt Indsats divideret med antallet af betalingslinjer.
Hvis der opstår flere gevinster på flere betalingslinjer, summeres de samlede gevinstværdier sammen. Kun den højeste vindende kombination betales pr. fremhævet betalingslinje.Expanding Wild

Når der vises et Wild symbol på et hjul, vil alle symboler på samme hjul blive til Wild. Wild symbolet erstatter alle symboler.Autospin

Ved at klikke på Autospin-knappen åbnes Autospin-menuen. Valg af et tal indeni vil diktere, hvor mange spins der vil blive udført i Autospin, hvorefter menuen lukkes og Autospin starter. Antallet af resterende autospin vil blive vist. Når tallet når 0, stopper autospin. Hvis du trykker på tallet, stoppes autospin.Indstillinger

Indstillingsknappen gør det muligt at se info- og reglersiderne, lobbyen knappen og indstillingsmenuen, hvor du kan slå spillets musik og lyde til eller fra. Vælg venstrehåndsindstillingen, som vil skifte brugergrænsefladen til venstre side. Aktiver mellemrumstasten, så den kan bruges som en spin-knap.Hurtigt stop

Hurtigt stop er en mulighed for at springe hjulspin-animationen over.
For at bruge Hurtigt stop skal du blot trykke på Spin igen.Turbo mode

Turbo mode er en vippeknap som, når den er aktiveret, automatisk vil lave hvert spin eller autospin til et hurtig stop spin.


Funktionsfejl annullerer alle betalinger og spil.

RTP ≈ 96.390%

1128555

QUY TẮCVề trò chơi

Liberty Wild là một trò chơi Slot Video có năm cuộn, ba hàng với 10 dòng tiền. Tổng cộng có 10 Biểu tượng. 3 hoặc nhiều Biểu tượng liên tiếp trên một đường thanh toán sẽ được thưởng / phần thưởng khi chiến thắng.Đặt cược.

Trò chơi sẽ tải với một cược mặc định được hiển thị trong Trường Cược. Để thay đổi đặt cược, hãy nhấn nút Đặt cược và chọn mức cược mong muốn. Sau khi đặt cược mong muốn được chọn, chỉ cần nhấn nút Quay để SPIN. Giá trị đặt cược sau đó sẽ được trừ vào trường Số dư. Sau một hoạt ảnh quay ngắn, giá trị Win sẽ được hiển thị trên Màn hình có hoạt ảnh Win và trong trường Win. Giá trị giành được sau đó sẽ được cộng vào Số dư.

Số tiền đặt cược tối thiểu là 0.10
Tiền đặt cược tối đa là 200.00THẮNG

Chiến thắng có thể xuất hiện trên bất kỳ dòng thanh toán nào bằng cách có ba hoặc nhiều hơn liên tiếp các ký hiệu giống nhau, bắt đầu từ cuộn ngoài cùng bên trái. Trọng số của chiến thắng đó có thể được đọc từ bảng trả thưởng và phụ thuộc vào biểu tượng và số lần xuất hiện liên tiếp của biểu tượng đó. Chiến thắng sau đó được tính bằng cách nhân tiền cược dòng và trọng số.
Cược dòng được chọn Cược chia cho số Paylines.
Nếu nhiều chiến thắng xảy ra trên nhiều dòng trả tiền, tổng giá trị chiến thắng sẽ được cộng lại với nhau. Chỉ kết hợp chiến thắng cao nhất mới được thanh toán cho mỗi dòng trả được đánh dấu.Biểu tượng Wild mở rộng

Khi biểu tượng wild rơi trên bất kỳ cuộn nào, mỗi biểu tượng trên cuộn đó sẽ trở thành wild. Biểu tượng Wild thay thế cho tất cả các biểu tượng.Autospin

Nhấp vào nút Tự động quay sẽ mở menu Tự động quay. Việc chọn một số bên trong sẽ cho biết có bao nhiêu vòng quay sẽ được thực hiện trong Tự động quay, sau đó menu sẽ đóng lại và Vòng quay tự động sẽ bắt đầu. Vòng quay tự động.Tùy chọn

Nút tùy chọn cho phép xem các trang thông tin và quy tắc, sảnh đợi và menu cài đặt nơi bạn có thể bật hoặc tắt nhạc và âm thanh trò chơi. Chọn tùy chọn Tay trái sẽ chuyển Giao diện người dùng sang phía bên trái. Bật nút dấu cách để sử dụng làm nút xoay.Dừng nhanh

Dừng nhanh là một tùy chọn để bỏ qua hoạt ảnh quay của cuộn phim.
Để sử dụng Fast stop, chỉ cần nhấn Spin một lần nữa.Chế độ Turbo

Chế độ tăng tốc là một nút bật tắt, một khi được kích hoạt sẽ biến mọi vòng quay hoặc tự động quay thành một vòng quay dừng nhanh.


Sự cố làm mất tác dụng của tất cả các khoản thanh toán và lượt chơi.

RTP ≈ 96.390%

1128555

กฎเกี่ยวกับเกม

Liberty Wild เป็นเกมสล็อตวิดีโอที่มีห้ารีล สามแถวพร้อม 10 เพย์ไลน์ มีทั้งหมด 10 สัญลักษณ์ 3 หรือมากกว่าสัญลักษณ์ในแถวบนเพย์ไลน์จะได้รับรางวัล / ได้รับรางวัลด้วยการชนะการวางเดิมพัน

เกมจะโหลดด้วยการเดิมพันเริ่มต้นที่แสดงในช่องเดิมพัน หากต้องการเปลี่ยนเดิมพัน ให้กดปุ่มเดิมพันและเลือกเดิมพันที่ต้องการ หลังจากเลือกเดิมพันที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่มหมุนเพื่อหมุน มูลค่าเดิมพันจะถูกหักออกจากช่องยอดคงเหลือ หลังจากแอนิเมชั่นการหมุนสั้นๆ ค่า Win จะแสดงบนหน้าจอพร้อมแอนิเมชั่น Win และในช่อง Win มูลค่าที่ชนะจะถูกเพิ่มไปยังยอดคงเหลือ

เงินเดิมพันขั้นต่ำคือ 0.10
เงินเดิมพันสูงสุดคือ 200.00ชนะ

ชนะสามารถปรากฏบนเพย์ไลน์ใดก็ได้โดยมีสัญลักษณ์เหมือนกันสามตัวขึ้นไปเรียงกันโดยเริ่มจากวงล้อซ้ายสุด น้ำหนักของการชนะนั้นสามารถอ่านได้จากตารางการจ่ายและขึ้นอยู่กับสัญลักษณ์และจำนวนการปรากฏต่อเนื่องของสัญลักษณ์นั้น ชนะแล้วคำนวณโดยการคูณเส้นเดิมพันและน้ำหนัก
ไลน์เดิมพันที่เลือก เดิมพันหารด้วยจำนวนเพย์ไลน์
หากชนะหลายรายการในหลายเพย์ไลน์ มูลค่าการชนะทั้งหมดจะถูกรวมเข้าด้วยกัน เฉพาะชุดค่าผสมที่ชนะสูงสุดเท่านั้นที่จะจ่ายต่อเพย์ไลน์ที่ไฮไลต์Expanding Wild

เมื่อสัญลักษณ์ WILD ปรากฎบนวงล้อใด ๆ สัญลักษณ์ทั้งหมดของวงล้อนั้นจะกลายเป็นสัญลักษณ์ WILD และสัญลักษณ์ WILD จะใช้แทนสัญลักษณ์อื่นๆได้ทั้งหมดAutospin(หมุนอัตโนมัติ)

การคลิกที่ปุ่ม Autospin จะเป็นการเปิดเมนู Autospins การเลือกตัวเลขภายในจะเป็นตัวกำหนดจำนวนการหมุนที่จะทำใน Autospin หลังจากนั้นเมนูจะปิดและ Autospins จะเริ่มขึ้น จำนวน Autospin ที่เหลืออยู่จะแสดงขึ้น เมื่อตัวเลขถึง 0 ออโต้สปินจะหยุด การกดหมายเลขจะหยุดออโต้สปินOptions(ออปชั่น)

ปุ่มตัวเลือกช่วยให้ดูหน้าข้อมูลและกฎ ปุ่มล็อบบี้ และเมนูการตั้งค่าซึ่งคุณสามารถเปิดหรือปิดเพลงและเสียงของเกมได้ เลือกตัวเลือกสำหรับคนถนัดซ้ายซึ่งจะสลับอินเทอร์เฟซผู้ใช้ไปทางด้านซ้าย เปิดใช้พื้นที่ ปุ่มเพื่อใช้เป็นปุ่มหมุนFast stop(หยุดด่วน)

Fast stop คือตัวเลือกในการข้ามแอนิเมชั่นการหมุนวงล้อ
To use Fast stop simply press Spin again.Turbo mode(โหมดเทอร์โบ)

ปุ่มโหมดเทอร์โบ เป็นปุ่มแบบเลือกเปิด-ปิดได้ ซึ่งเมื่อเปิดการใช้งานแล้วจะเปลี่ยนทุกการหมุนหรือการหมุนอัตโนมัติให้เป็นการหมุนแบบ FAST STOP


ความผิดปกติถือเป็นโมฆะการจ่ายเงินและการเล่นทั้งหมด

RTP ≈ 96.390%

1128555

ルールゲームについて

ワイルドチャンスは、5リール、3列、10ペイラインのビデオスロットゲームです。 シンボルは全部で10個あります。 ペイライン上に3つ以上のシンボルが連続していると、賞金が授与されます。。賭けをする

ゲームは、ベットフィールドに表示されるデフォルトのベットでロードされます。 ベットを変更するには、ベットボタンを押して希望のベットを選択します。 希望のベットが選択されたら、スピンボタンを押してスピンします。 その後、ベット値が[バランス]フィールドから差し引かれます。 簡単なスピンアニメーションの後、Win値がWinアニメーションとともに画面とWinフィールドに表示されます。 獲得した値は、残高に追加されます。

最小賭け金はです。 0.10
最大の賭け金は 200.00勝つ

Winは、左端のリールから始めて3つ以上の連続した同じシンボルを持つことにより、どのペイラインにも表示できます。 その勝利の重みはペイテーブルから読み取ることができ、シンボルとそのシンボルの連続出現数によって異なります。 次に、ラインベットとウェイトを掛けて勝ちを計算します。
選択されているラインベットベットをペイラインの数で割ったもの。
複数のペイラインで複数の勝ちが発生した場合、勝ちの合計値が合計されます。 強調表示されたペイラインごとに、最も高い勝利の組み合わせのみが支払われます。ワイルドの拡大

ワイルドシンボルがいずれかのリールに止まると、そのリールのすべてのシンボルがワイルドになります。ワイルドシンボルは、すべてのシンボルの代わりになります。Autospin(オートスピン)

[自動スピン]ボタンをクリックすると、[自動スピン]メニューが開きます。 内部の数字を選択すると、オートスピンで実行されるスピンの数が決まります。その後、メニューが閉じてオートスピンが開始されます。 残りのオートスピンの数が表示されます。数が0に達すると、オートスピンが停止します。数字を押すと、オートスピンが停止します。Options(オプション)

オプションボタンを使用すると、情報とルールのページ、ロビーを表示できます ボタン、およびゲームの音楽とサウンドをオンまたはオフにできる設定メニュー。 ユーザーインターフェイスを左側に切り替える左利きのオプションを選択します。 スペースボタンをスピンボタンとして使用できるようにします。Fast Stop(ファストストップ)

高速停止は、リールスピンアニメーションをスキップするオプションです。
高速停止を使用するには、もう一度スピンを押します。Turbo mode(ターボモード)

ターボモードは切り替え可能なボタンで、一度アクティブにすると、すべてのスピンまたは自動スピンが自動的に高速停止スピンに変わります。


誤動作はすべての支払いとプレイを無効にします。

RTP ≈ 96.390%

1128555

规则关于游戏

Liberty Wild 是一款视频老虎机游戏,有 5 个转轴、3 行和 10 条支付线。 共有 10 个符号。 支付线上连续出现 3 个或更多符号将获得奖励/奖励。进行投注

游戏将加载显示在投注字段中的默认投注。 要更改投注,请按下投注按钮并选择所需的投注。 选择所需的赌注后,只需按下旋转按钮即可旋转。 投注值将从余额字段中扣除。 在短暂的旋转动画之后,Win 值将显示在带有 Win 动画的屏幕上和 Win 字段中。 然后将赢得的价值添加到余额中。

最低赌注是 0.10
最大赌注是 200.00

连续三个或三个以上的胜利可以出现在任何支付线上 相同的符号,从最左边的卷轴开始。 可以从赔率表中读取该获胜的权重,并取决于该符号的符号和连续出现的次数。 然后通过将线下注乘以权重来计算获胜。
选择线下注 下注除以支付线的数量.
如果在多条支付线上出现多次获胜,则将总获胜值相加。 每条突出显示的支付线仅支付最高获胜组合。扩张狂野玩法

当一个狂野符号在任意滚轴上出现时,所在滚轴上的所有符号都会被狂野符号替代。狂野符号可以替代任何图案。Autospin(自动旋转)

单击 Autospin 按钮将打开 Autospins 菜单。 在里面选择一个数字将指示在 Autospin 中将进行多少次旋转,之后菜单将关闭并开始 Autospins。将显示剩余的 autospins 数量。当数字达到 0 时,Autospins 将停止。按下数字将停止 自动旋转。Options(选项)

选项按钮允许查看信息和规则页面,大厅 按钮,以及设置菜单,您可以在其中打开或关闭游戏音乐和声音。选择左手选项,将用户界面切换到左侧。启用空格按钮用作旋转按钮。Fast Stop(快速停止)

快速停止是跳过卷轴旋转动画的选项。
要使用快速停止,只需再次按下 Spin。Turbo mode(涡轮模式)

点击此按钮玩家可以激活加速模式。加速模式是一种持续触发的按钮,一旦激活将会进行自动旋转直到取消为止。


故障使所有支付和游戏无效。

RTP ≈ 96.390%

1128555

規則關於遊戲

Liberty Wild 是一款視頻老虎機遊戲,有 5 個轉軸、3 行和 10 條支付線。 共有 10 個符號。 支付線上連續出現 3 個或更多符號將獲得獎勵/獎勵。下注

遊戲將加載顯示在投注字段中的默認投注。 要更改投注,請按下投注按鈕並選擇所需的投注。 選擇所需的賭注後,只需按下旋轉按鈕即可旋轉。 投注值將從餘額字段中扣除。 在短暫的旋轉動畫之後,Win 值將顯示在帶有 Win 動畫的屏幕上和 Win 字段中。 然後將贏得的價值添加到餘額中。

最低賭注是 0.10
最大賭注是 200.00

從最左邊的轉軸開始,贏獎可以通過三個或更多連續相同符號出現在任何支付線上。 可以從賠率表中讀取該獲勝的權重,並取決於該符號的符號和連續出現的次數。 然後通過將線下注乘以權重來計算獲勝。
選擇線下注 賭注除以支付線的數量。
如果在多條支付線上出現多次獲勝,則將總獲勝值相加。 每條突出顯示的支付線僅支付最高獲勝組合。擴展百搭符號

當任何卷軸上出現百搭符號(Wild)時,該卷軸上的所有符號都會變為百搭符號。百搭符號可以替換所有其他符號。Autospin

单击 Autospin 按钮将打开 Autospins 菜单。 在里面选择一个数字将指示在 Autospin 中将进行多少次旋转,之后菜单将关闭并开始 Autospins。 将显示剩余的自动旋转次数。当数字达到 0 时,自动旋转将停止。按下数字将停止自动旋转。选项

选项按钮允许查看信息和规则页面,大厅 按钮,以及设置菜单,您可以在其中打开或关闭游戏音乐和声音。选择左手选项,将用户界面切换到左侧。启用空格按钮用作旋转按钮。快速停止

快速停止是跳过卷轴旋转动画的选项。
要使用快速停止,只需再次按下 Spin。涡轮模式

Turbo 模式是一个可切换按钮,一旦激活将 自动将每次旋转或自动旋转变成快速停止旋转。


故障使所有支付和游戏无效。

RTP ≈ 96.390%

1128555

Game Closed

Spiel Geschlossen

Jeu Fermé

Gioco Chiuso